Kommentarer

Reiseliv og livsstil i alvor og glede

Etter EU-forordning 261-2004 og flere dommer i EU-domstolen skal passasjerer som rammes av forsinkelser eller kanselleringer ha en kontantkompensasjon når ankomst på bestemmelsesstedet er over et visst antall timer etter rutetabellen og der selskapet ikke kan dokumentere at problemet skyldes «ekstraordinære omstendigheter».

Det har i lang til vært diskusjon om hvilke hendelser som skal klassifiseres som slike «ekstraordinære omstendigheter», og spesielt i forhold til tekniske feil. Da forordningen kom i 2004 var det en allmen oppfatning at uventede, tekniske problemer hørte hjemme i denne kategorien. Senere har forskjellige dommer, bl a fra EU-domstolen, begrenset omfanget av hvilke typer tekniske feil flyselskapet kan påberope seg for å avvise krav om kompensasjon.

17. september offentliggjorde EU-domstolen en avgjørelse som i realiteten fører til at flyselskapenes adgang til å påberope seg tekniske feil som grunnlag for å unngå å betale kompensasjon til forsinkede passasjerer, nærmest er borte. Domstolen presiserer at selv om en teknisk feil er aldri så uventet, ikke er det samme som at den er ekstraordinær. Etter domstolens mening, er det kun skjulte fabrikasjonsfeil på flyet og feil forårsaket av terrorhandlinger som i det store er «ekstraordinære omstendigheter» så og si alle andre tekniske problemer er en del av risikobildet ved det å drivere flyselskap. Feil av forskjellig art oppstår erfaringsmessig uventet og uforklarlig med jevne mellomrom, men passasjerenes rett til kompensasjon består også i slike tilfelle.

Avgjørelsen vil føre til en substansiell kostnadsøkning for flyselskapene, og vil nødvendigvis slå ut i billettprisene.

Annonse