Annonse

Oslo på sitt vakreste, men under det ytre gjemmer det seg farlige og helseskadelige stoffer. Kommentar

Dieselbilkjøreforbudet – aprilsNARR i januar

Dette var i fullt alvor, og uten den minste tanke for hvilke ulemper dette medfører for store og små med legitime transpotbehov.

Ærlig talt – da jeg i helgens løp fikk med meg de første meldingene om at Byrådet i Oslo gjorde alvor av sine trusler om å forby bruk av dieselbiler – trodde jeg det var aprilsnarr – i januar.

Men dette var ingen aprilsnarr. Dette var i fullt alvor, og uten den minste tanke for hvilke ulemper dette medfører for store og små med legitime transpotbehov. Dessverre ser dette ut til å være mer av den symbolpolitikken Byrådet har demonstrert i bøtter og spann.

Miljøskadd kollektivbruker med diesel i carporten

Undertegnede er en trofast kollektivbruker – med dieselbil i carporten – og klarer nok også denne dieselbilfrie dagen, men det måtte da vært mulig å gjøre dette på en enklere og mer hensynsfull måte?

Med 10 år om informasjonssjef i Norges Automobil-Forbund og 10 år som redaktør av MOTOR for en mannsalder siden, er jeg vel forlengst miljøskadd. Det skal dog nevnes at NAF allerede den gang hadde et godt øye til myke verdier og et liv i balanse. Dette ikke minst gjennom et godt samarbeid med både Skiforeningen og Syklistenes Landsforening. Og med undertegnede som redaktør også av Skiforeningens Snø og Ski i den samme perioden.

I den situasjonen vi er i Oslo-trafikken akkurat i dag, velger jeg å lene meg til NAF og gjengir synspunktene fra denne organisasjonen med mer enn 500 000 medlemmer – og naturligvis et bredt spekter av meninger. Her er imidlertid den offisielle versjonen av NAFs synspunkter og bakgrunnsinformasjon. God tur – og la dieselbilen stå!

Dette mener NAF

Dette er et drastisk tiltak og vi er skuffet over at byrådet ikke har klart å tilrettelegge bedre for reisende i Oslo og omegn i dagene forbudet varer.

 • Det burde vært satt inn ekstra kapasitet på kollektivsystemet og lagt til rette for flere innfartsparkeringer slik at folk kan komme seg enkelt inn til byen og på jobb.
 • Med et så kraftig virkemiddel, mener vi det er en forutsetning at det har effekt.
 • Vi følger nøye med på om luftkvaliteten bedrer seg som følge av forbudet.
 • Det burde vært gjort unntak for personbiler med Euro VI-teknologi – dette ga vi beskjed om da forskriften var på høring.
 • Vi er skuffet over at man må ty til dette fordi byrådet ikke har fått på plass langsiktige tiltak for bedre luft: Utslippene fra skipstrafikken, tungtransport og vedfyring må ned for at lufta i Oslo skal bli varig forbedret.

Fakta om dieselforbud i Oslo

 • Forbudet mot dieselbiler i Oslo vil kun gjelde de dagene luftforurensningen er høyest. Det skal kun settes inn som et akutt tiltak, og vil iverksettes dersom luftkvaliteten er svært dårlig i to dager eller mer.
 • Dieselbiler vil ikke kunne kjøre på det kommunale veinettet. Statlige veier, som Ring 3 og deler av Ring 1, samt alle hovedveiene gjennom Oslo, vil være unntatt. Legg merke til at forbudet gjelder innen Oslo kommunes grenser, ikke bare i bykjernen.

Hva skal NAF gjøre nå?

 • Vi skal følge nøye opp om tiltaket har effekt.
 • Vi lytter til medlemmenes historier og formidler disse videre til politikerne.
 • Politikerne må forstå hvordan tiltaket påvirker folks hverdagsreiser.
 • Vi er opptatt av å påvirke politikerne til å følge opp forbudet med kollektivsatsning, innfartsparkering, sykkelinfrastruktur og andre tiltak som vi ha langvarig god virkning på miljøet.
 • Vi vil også arbeide for at Euro 6-biler skal unntas forbudet.
 • NAF har oppmuntret til en dugnad for bedre byluft, og lansert ni tiltak som alle kan slutte seg til.

Vil jeg måtte parkere bilen for godt?

 • Forbudet vil kun gjelde noen få dager i året, når luftforurensningen blir veldig høy (rødt nivå).
 • Historisk ville det vært aktuelt med dieselforbud seks ganger i løpet av de siste 14 årene. Totalt antall dager med forbud på 14 år ville vært 40.
 • For mer informasjon om luftforurensning, se www.luftkvalitet.info

Hva gjør NAF for meg som trafikant?

NAF jobber langs to spor:

 • Vi jobber for å få på plass langsiktige løsninger for i byene våre. Kø forurenser og mange byer er plaget med mye kø. Dette kan løses ved å få på plass innfartsparkeringer, bedre kollektivløsninger og økt satsning på sykkel. NAF er en pådriver for en mer helhetlig samferdselspolitikk der vei og kollektiv sees under ett.
 • Bilavgifter. De bilene som slipper ut minst skal ha lavest avgift. NAF arbeider for at nullutslippsbiler og ladbare hybrider skal ha fordeler også etter 2017. Vi mener at vrakpanten bør økes slik at utskiftningen i bilparken kan gå raskere.

Forurenser dieselbiler mer enn bensinbiler?

 • I byene, om vinteren: ja. Dieselbiler slipper ut mer NO2, som er en kilde til luftforurensing. Biler i kø forurenser mer, og biler med kald motor forurenser mer.
 • Langvarige kuldeperioder, spesielt med lite vind, fører til at luften blir mer forurenset.
 • Biler som slipper ut mer CO2 bidrar mer til forurensing av det globale klimaet, men mindre enn dieselbilene til forurensning lokalt.

Blir det mindre svevestøv av et dieselforbud?

 • Totalt står veitrafikken for 39 prosent svevestøvutslipp (PM10) i Oslo og Akershus. Næring, tungtransport og personbil er inkludert i tallet.
 • Det er en kjent sak at tungtransporten står for en betydelig høyere andel oppvirvling av asfaltstøv enn lette kjøretøy av PM10.
 • Mye av svevestøvet kommer fra bakgrunnsforurensning, noe som et lokalt tiltak ikke vil gjøre noe med. For å bedre luftkvaliteten på lang sikt trengs permanente tiltak som reduserer kø og trafikk men sikrer de reisende gode løsninger som gjør hverdagen enkel. Innfartsparkeringer, sykkelveier og det godt utbygget kollektivnett er slike løsninger.

Hva med tungtransporten?

 • For hver kilometer tungtransporten kjører står de for ca. 3 ganger mer utslipp av NO2 enn en dieselpersonbil (tall fra 2011, nyeste tilgjengelige). Det er altså viktig å gjøre noe med tungtransporten.

Hva med vedfyring?

 • Vedfyring er den største kilden til utslipp av partikler i Norge, og står for ca. halvparten av svevestøvutslippene. På kalde dager om vinteren kan vedfyring være det viktigste bidraget til dårlig luft i byer og tettsteder. Partiklene spres dårligere i kald luft.

Noen fakta om luftforurensning

 • De viktigste typene forurensende stoffer er svevestøv og nitrogenoksider (NOx).
 • Svevestøv kommer av for eksempel piggdekkslitasje på veiene, eksos og vedfyring.
 • Betegnelsen NOx omfatter alle Nitrogenoksider. Dette er stoffer som dannes når nitrogen og oksygen forbrennes ved høye temperaturer, for eksempel i en dieselmotor.

Hva betyr «høy» luftforurensning?

 • Høy luftforurensning, nivå rødt, betyr at det er høy konsentrasjon av svevestøv og/eller NO2 i luften.

 

Kommentarer

Annonse