Annonse

Rolf Forsdahl Forbruker

Mot avklaring om pakkereisedirektivet i Brüssel

Tirsdag 5. mai kom Europaparlamentet og Rådet til en foreløpig enighet på de siste gjenstående punktene i diskusjonen om pakkereisedirektivet.

Enigheten innebærer blant annet at forretningsreiser i sin helhet faller utenfor direktivets anvendelsesområde, og at såkalte «click-through» bestillinger skal ansees som en pakkereise om kundens navn, e-postadresse og kredittkortinformasjon videreformidles  til annen leverandør av reisetjenester innen 24 timer etter salget. Videre er det enighet om å innføre en maksimumsbegrensning i arrangørens ansvar ved ekstraordinære omstendigheter til å besørge overnatting i tre netter

Revisjon av pakkereisedirektivet
EU har revidert pakkereisedirektivet som opprinnelig ble vedtatt i 1990 i flere år. Det har vært til dels sterke motsetninger mellom EU-parlamentet og EU-rådet, og forskjellige presidenter har hatt innspill i den hensikt å løse flokene, men uten hell. Ett av hovedspørsmålene det har vært uenighet om, er graden av harmonisering: Skal de forskjellige EU/EØS-land kunne pålegge bransjen plikter utover de som framgår av teksten, og i tilfelle i hvor stort omfang?. Her har man landet på en mellomløsning: Deler av teksten skal være lik i hele EU/EØS-området, mens de enkelte land kan fravike den i forbrukerens favør på andre områder. Videre har det vært uenighet om definisjonen av ”click – through” – dvs hvilke dynamiske pakker som skal omfattes av direktivet og hvilke som ikke gjør det. Avgrensning av reisearrangørenes plikt til å holde ”strandede gjester” med mat og hotell i ekstraordinære hendelser som ”askestansen” og om forretningsreiser skal omfattes av direktivet hører også med til diskusjonspunktene.

Foreløpig enighet
Tirsdag 5. mai kom Europaparlamentet og Rådet til en foreløpig enighet på de siste gjenstående punktene i diskusjonen om pakkereisedirektivet.  Enigheten innebærer blant annet at forretningsreiser i sin helhet faller utenfor direktivets anvendelsesområde, og at såkalte «click-through» bestillinger skal ansees som en pakkereise om kundens navn, e-postadresse og kredittkortinformasjon videreformidles til annen leverandør av reisetjenester innen 24 timer etter salget. Videre er det enighet om å innføre en maksimumsbegrensning i arrangørens ansvar ved ekstraordinære omstendigheter til å besørge overnatting i tre netter.  Teksten man ble enige om på tirsdag, skal offisielt vedtas av Rådet den 28. mai. E Europaparlamentet skal deretter vurdere direktivteksten i sin andre lesning.  Når teksten er endelig vedtatt, skal den implementeres i de enkelte EU/EØS-land i løpet av 24 måneder.  Det kan dermed gå lang tid før det blir gjort endringer i den norske pakkereiseloven, og det er ikke påregnelig med noen reduksjon i forbrukerrettighetene i forhold til dagens nivå dersom det ikke kommer en ”obligatorisk” tekst som sier annet. Dette gjelder også omfanget av garantiplikt.

Kommentarer

Annonse